:: Společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

:: Založení s.r.o.

Pro zakladatelské dokumenty (zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu) společnosti s ručením omezeným stanoví zákon o obchodních korporacích povinnou formu notářského zápisu. Zakladatelský dokument pro Vás sepíšeme a podáme odbornou konzultaci.

Odměna notářky: Minimální odměna činí 4.000 Kč vč. vydání 1 stejnopisu notářského zápisu + 21% DPH (4.840 Kč vč. DPH). Jinak viz Položka A notářského tarifu.

Aktuální znění notářského tarifu je ke stažení zde:
  notářský tarif


Na požádání dále zhotovíme návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, jakož i další listiny, které tvoří jeho přílohy (čestné prohlášení jednatele, prohlášení správce vkladu, souhlas s umístěním sídla atd.)

- potřebné doklady:

Platný občanský průkaz, popř. cestovní pas či jiný doklad totožnosti zakladatele nebo jeho zmocněnce. V případě zastoupení na základě plné moci též plnou moc zakladatele s úředně ověřeným podpisem. Dále si rozmyslete základní údaje o společnosti - viz formulář ke stažení.
Formuláře berte, prosím, jako informativní. Postačí, pokud nám zašlete prostý e-mail s popisem Vašeho přání nebo zavoláte.

Vyberte si formuláře ke stažení:
  jediný zakladatel
  více zakladatelů:: Změny v s.r.o.

Pro zásadní změny ve společnosti s ručením omezeným vyžaduje zákon o obchodních korporacích rovněž vyhotovení notářského zápisu. Jedná se zejména o osvědčování rozhodnutí valné hromady nebo sepisování rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady při:

 - změně společenské smlouvy (změna sídla, názvu, předmětů podnikání, počtu jednatelů, změně společníků apod.),
 - udělení souhlasu s rozdělením/převodem/zastavením podílů,
 - zvyšování a snižování základního kapitálu,
 - přeměnách společnosti apod.

Na požádání sepíšeme i notářský zápis o odvolání a volbě jednatele/ členů dozorčí rady.

Odměna notářky: V případě rozhodnutí jediného společníka činí minimální odměna 4.000 Kč vč. vydání 1 stejnopisu notářského zápisu + 21% DPH (4.840 Kč vč. DPH). Jinak viz Položka A notářského tarifu.

V případě valné hromady, nelze-li určit tarifní hodnotu, činí 3.000 Kč vč. vydání 1 stejnopisu notářského zápisu + 21% DPH (3.630 Kč vč. DPH). Jinak viz Položka B2 notářského tarifu.

Aktuální znění notářského tarifu je ke stažení zde:
  notářský tarif


Na požádání dále zhotovíme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, jakož i další listiny, které tvoří jeho přílohy (smlouvu o převodu podílu, čestné prohlášení nového jednatele, souhlas s umístěním sídla atd.).

- potřebné doklady:

Platný občanský průkaz, popř. cestovní pas či jiný doklad totožnosti, a zejména poslední a aktuální znění společenské smlouvy či zakladatelské listiny + další údaje - viz formulář ke stažení.

Vyberte si formuláře ke stažení:
  jediný společník
  více společníků:: Zrušení a likvidace s.r.o.

Sepíšeme pro Vás notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady (rozhodnutí jediného společníka) o zrušení společnosti s likvidací a o volbě likvidátora společnosti.

Odměna notářky: Viz Položka A (rozhodnutí jediného společníka) a Položka B2 (rozhodnutí valné hromady) notářského tarifu.

Aktuální znění notářského tarifu je ke stažení zde:
  notářský tarif


Na požádání dále zhotovíme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, jakož i další listiny, které tvoří jeho přílohy (smlouvu o převodu podílu, čestné prohlášení nového jednatele, souhlas s umístěním sídla atd.).

 - potřebné doklady:

Platný občanský průkaz, popř. cestovní pas či jiný doklad totožnosti, poslední a aktuální znění společenské smlouvy či zakladatelské listiny, osobní údaje likvidátora a datum vstupu společnosti do likvidace.